Eucharystia

Sakrament Eucharystii jest dopełnieniem wtajemniczenia chrześcijańskiego, a także źródłem i szczytem życia. Pozostałe sakramenty i posługi kościelne wiążą się z Eucharystią i ku niej zmierzają, posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu.

I tak, nazywany jest:

  • Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.
  • Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił im ją składać na Jego pamiątkę.
  • Łamaniem chleba – ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało – Kościół.
  • Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła.
  • Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.
    Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.
  • Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z Nim jedno ciało.
  • Mszą świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.
Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego [KKK 1324]
ustanowienie Eucharystii
Jezus ustanawia Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy. Juan de Juanes, XVI w.

Eucharystia jest sakramentem obecności Jezusa. W żadnym innym sakramencie nie jest On tak „dostępny”, jak właśnie pod postaciami chleba i wina. To w tym sakramencie jest obecny, jak naucza Kościół: prawdziwie, substancjalnie i rzeczywiście. Każdy, przyjmując Komunię Świętą przyjmuje całego Jezusa Chrystusa, z ciałem i krwią.

Poprzez przyjmowanie Eucharystii w Komunii Świętej jednoczymy się z samym Jezusem. Przyjęte Ciało Chrystusa dokonuje w naszym życiu duchowym tego, co chleb i inny pokarm w życiu cielesnym. Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym i uzdalnia nas do uwolnienia się od naszych nieuporządkowanych przywiązań. Wreszcie Eucharystia sprawia, że zakorzeniamy się w Chrystusie. Nie ma wyraźniejszego znaku nadziei na nowe niebo i nową ziemię niż Eucharystia.

Kto może przystępować do Komunii świętej i jak należy się do tego przygotować?

Komunię świętą może przyjąć każdy, kto został dopuszczony do niej w wieku szkolnym, kto pragnie ją przyjąć z wiarą i miłością. Ważne jest, by zawsze przyjmować Jezusa Eucharystycznego z czystym sercem (tj. bez grzechu ciężkiego), w przeciwnym razie konieczne jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Jeżeli ktoś przyjmie Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego, popełnia bardzo ciężki grzech – świętokradztwo.

Ponadto Kościół nakazuje przygotowanie duchowe – przez modlitwę, oraz post od wszelkiego rodzaju pokarmów przez godzinę do przyjęcia Komunii świętej. Osoby starsze, chore mogą ten post pominąć. Lekarstwa i woda tego postu nie łamie.

komunia
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI

Przyjęcie pierwszej komunii świętej przez dzieci odbywa się po trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii. Dzieci przyjmują pierwszą komunię świętą w swojej parafii, chyba że miejscowy proboszcz wyrazi zgodę na przyjęcie komunii w parafii, na terenie której znajduje się szkoła dziecka.

I Komunia Święta w naszej parafii odbywa się w III niedzielę maja.