Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Poprzez sakrament bierzmowania:
 • Otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary.
 • Ściślej wiążemy się z Chrystusem i Kościołem, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest.
 • Stajemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za misje Kościoła w świecie i zobowiązani do przekształcania świata.
 • Otrzymujemy łaskę potrzebną do dawania świadectwa o Chrystusie, obrony wiary i jej szerzenia.

Duch Święty pomnaża w nas liczne (biblijne znaczenie liczby „7”!) dary pomagające nam na różne sposoby w dawaniu świadectwa. Jest ich wiele. Najczęściej wymienia się siedem darów zaczerpniętych z księgi Izajasza

"I spocznie na Nim (= Mesjaszu) Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej…" (Iz 11,2)
 1. Dar mądrości, który pozwala nam odróżnić dobro od zła, odkryć bogactwo dobra i potęgę zła;
 2. Dar rozumu, który pozwala nam zrozumieć prawdy objawione;
 3. Dar rady, uzdalniający nas do przyjęcia rady od innych ludzi;
 4. Dar umiejętności, który umożliwia nam podejście z wielkimi wartościami do człowieka;
 5. Dar pobożności doskonalący naszą modlitwę;
 6. Dar męstwa, który pomaga pokonać lęk w walce ze złem;
 7. Dar bojaźni Bożej wspomaga nas, byśmy lękali się zawieść Boga grzesząc;
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:
 • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,
 • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
 • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

 

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą,
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.